על מנת שנוכל להעניק לחברתכם את השירות הטוב ביותר, להלן מספר קוים מנחים לשיתוף הפעולה:

1.0 שמירת מסמכים

תעודות חתומות ואישור מסירה ישמרו במערכת עד שלושה חודשים מיום ביצוע המשלוח .

בחלוף המועד האמור הלקוח ו/או מי מטעמו יהיו מושתקים ומנועים מלטעון כל טענה כלפי צ'יטה ו/או מי מטעמה בקשר לשמירת מסמכים ו/או אי שמירתם ולא יהיו להם טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד צ'יטה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

2.0 זמני הפיזור / איסוף

2.1 רוב המשלוחים לעסקים בערים מרכזיות יימסרו לנמענים ככל הניתן תוך יום עסקים אחד.

2.2 רוב המשלוחים המיועדים להפצה לבתים פרטיים – יימסרו לנמענים ככל הניתן תוך 3 ימי עסקים.

2.3 מסירתם של רוב המשלוחים המיועדים להפצה בערים שאינן מרכזיות תתבצע ככל הניתן תוך 3 ימי עסקים.

2.4 מסירתם של רוב המשלוחים המיועדים להפצה באזורים חריגים תתבצע ככל הניתן תוך 5 ימי עסקים. "אזורים חריגים לעניין סעיף זה ולעניין כל חוזה זה" אזורים המופיעים בטבלת האזורים החריגים שבאתר צ'יטה, ולרבות: יישובי רמת הגולן וגבול הצפון/יישובי המגזר הערבי/יישובי בקעת הירדן/ישובים מעבר לקו הירוק(שטחים)/יישובי עוטף עזה/אילת/ים המלח ויישובי הערבה.

2.5 ימיי שישי ושבת אין שירות.

2.6 אי מסירה בשל סיבה הקשורה בנמען לא תבוא במניין הימים למסירת משלוח

2.7 רוב המשלוחים המיועדים לאיסוף יבוצעו ככל הניתן תוך 7 ימי עסקים.

3.0 תנאי אחריות

3.1 אחריותנו לרבות אחריות קבלני משנה ו/או בעלי אתרי אחסון לאבדן, גניבה, או נזק ישיר למשלוחים אשר נגרם במהלך או עקב השירות, לרבות איסוף המחאות לפקודת הלקוח והעברתן אליו, לרבות במשלוח גוביינא לסוגיה, הן באחריות אישית והן באחריות שילוחית לפי כל דין, הן לפי חוזה, הן בנזיקין והן אחרת, לרבות רשלנות תהיה מוגבלת בכל מקרה עד לסכום של 2,500 ₪ ₪ או שיעור הנזק בפועל הנמוך מבניהם לפי חשבונית עלות, כפי מצבו במועד המשלוח, ללא רווח גלום ובהתאם לחשבונית עלות שיציג הלקוח לחברה. ככל שלא תוצג חשבונית עלות לצ'יטה תעמוד הזכות לזכות את הלקוח בסך של 50% מחשבונית המכירה בגין אותו המשלוח.

3.2 בכל מקרה צ'יטה ו/או קבלני משנה של צ'יטה ו/או מי מטעמם ו/או בעלי ו/או משכירי אתרי אחסון ו/או דירי משנה ו/או בעלי זכויות באתרים המושכרים ומי מטעמם לא יהיו אחראים כלפי הלקוח ו/או מי מטעמו בגין טענות ו/או דרישות בקשר להסכם זה או אחר, לנזקים מיוחדים, עקיפים, או תוצאתיים מכל סוג, לרבות אך מבלי לגרוע, אובדן צפוי לרווחים או הכנסות, פגיעה בנכסים אחרים או אובדן מוניטין ,ו/או תדמית ו/או אובדן מידע.

3.3 מלבד כמותנה בסעיף 3 זה על כל תתי סעיפיו וסעיף 4.3 להלן, צ'יטה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ידרשו לפצות את הלקוח ו/או מי מטעמו ו/או צד ג' כלשהו בקשר לנושא הנידון בהסכם זה (כולל נזק או אובדן או גניבה של משלוחים ו/או סחורה ו/או תכולה ו/או מוצרים ו/או בקשר לזכות העיכבון). הלקוח ישפה את צ'יטה מיד על פי בקשתה, עבור כל העלויות, הוצאות, סכומים, נזקים אשר צ'יטה, המנהלים, העובדים, קבלני משנה ו/או סוכנים שלה נשאו בקשר ל:

א. הפרה של התחייבויות הלקוח על פי הסכם זה.

ב. כל תביעה ע"י ו/או מטעם הלקוח ו/או מקבל ו/או לקוח קצה ו/או צד ג' אחר לגבי משלוח ו/או סחורה ו/או תכולה ו/או מוצרים כלשהם בקשר להסכם זה.

ג. כל סכום אותו צ'יטה , מנהליה, עובדיה, קבלני משנה מטעמה ו/או סוכניה יחויבו לשלם מעבר לסכום מגבלת האחריות הנקובה בסעיפים 3.1, 4.3 לפי העניין.

3.4 אין אחריות בגין נזק כלשהו שנגרם כתוצאה מתרמית אשראי או תרמית אחרת שלא נגרמה עי חברת צ'יטה או מי מטעמה.

3.5 על אף האמור בסעיף 3.1, 4.3 , מובהר כי אין כל אחריות לשבר ו/או אובדן ו/או גניבה ו/או כל נזק זכוכית או חרסינה, כלי נגינה, חפצי אומנות, תכשיטים, תמונות, שעונים, העברת נוזלים, בעלי חיים, צמחים ריהוט בית וגינה ופלסטיק, סטנדים , מחיצות , ארונות , שידות , שולחנות , כיסאות ולנזקים עקיפים מכל סוג שהוא. אין כל אחריות לנזק שנגרם עקב נסיבות שאינן בשליטתנו, לרבות "כוח עליון" וכן לנזק שנגרם עקב אריזה לא מתאימה, תכולה אסורה טיב התכולה ונזק שנגרם באשמת השולח או הנמען ו/או כל חריגה אחרת מתנאיי השילוח על פי הסכם זה, וכמו כן אין אחריות למוצרים שאחד ממידותיו עולה על 1 מטר ו/או החורגות מהמידות והמשקלים המפורטים במחירון הפנים ארצי .

3.6 אין אחריות למכשירים אלקטרוניים שעלותם מעל 1000 ₪, פרט לחבילה מאובטחת שהאחריות תהיה לפי סעיף 3.1.

3.7 הודעה על אובדן תתקבל בכתב עד 3 חודשים מיום המשלוח, הודעה על נזק תתקבל בכתב תוך 48 שעות מקרות הנזק, אי עמידה בתנאים אלו תבטל את אחריותה של צ'יטה.

3.8 הלקוח ו/או מי מטעמו מתחייב שלא למסור משלוח חומרים, ציוד או כלים מסוכנים או שעלולים להוות סיכון או לגרום נזק, לרבות חומר מסוכן כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג – 1993 (ביחד – "חומרים מסוכנים"). אם למרות האמור לעיל יימסר משלוח חומרים מסוכנים כאמור, הלקוח יהיה אחראי לכל נזק שנגרם בגינם לרבות אך לא רק נזק לגוף או לצד ג'.

3.9 הלקוח מתחייב ומצהיר מפורשות לא לבצע באמצעות צ'יטה כל פעילות שאינה חוקית ומנוגדת לדין.

3.10 לצ'יטה תעמוד הזכות לפתוח חבילה לצורך בדיקת תכולה בהתאם לשיקול דעתה .

3.11 אחריות צ'יטה ו/או מי מטעמה בקשר עם המחאות גוביינא הינה אך ורק להעברתה וצ'יטה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בשום מקרה לתוקפה, אפשרות גבייתה, סכומה, הכיתוב הרשום בה, מועד פירעונה, או כל פרט אחר הקשור בה. אחריות הלקוח הנה לוודא מראש כי טרם איסוף השיק ע"י צ'יטה השיק הנו למוטב בלבד!!! יובהר כי בשום מקרה צ'יטה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל הקשור למשלוח שיקים ו/או גוביינאות לסוגיהן מעבר למגבלת האחריות הנקובה בסעיף 3.1 לעיל.

3.12 צ'יטה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לאובדן ו/או גניבת תעודת משלוח בקשר עם השירותים ובכלל זה מחדל ו/או רשלנות באיסופה.

מובהר בזאת כי בכל מקרה צ'יטה לא תחשב כשומר חינם ו/או שומר שכר ו/או שומר שהשמירה טפלה למטרה העיקרית של החזקת הסחורה ו/או המוצרים (להלן: "הנכס") ו/או שואל של הנכס ו/או כל חלק ממנו ו/או תכולתו, כמשמעו של מונח זה בחוק השומרים, תשכ"ז – 1967.

4.0 מסירה במרכזי שירות

4.1 רוב המשלוחים ימסרו לנקודת השירות בתוך יום עסקים אחד. אי מסירה בשל סיבה הקשורה בנמען לא תבוא במניין הימים למסירת המשלוח.

4.2 במקרה של אי הגעת הנמען למרכז השירות תוך 7 ימי עסקים מיום שליחת הודעה לשם הגעתו למרכז שירות, המשלוח יוחזר לשולח בעלות משלוח נוסף .אין אפשרות לשנע חבילות בין מרכזי השירות.

4.3 על אף האמור בסעיף 3.1 לעיל אחריותנו לרבות אחריות קבלני משנה ו/או בעלי אתרי אחסון לאבדן, גניבה, או נזק ישיר למשלוחים למרכזי שירות אשר נגרם במהלך או עקב השירות, הן באחריות אישית והן באחריות שילוחית לפי כל דין, הן לפי חוזה, הן בנזיקין והן אחרת, לרבות רשלנות תהיה מוגבלת בכל מקרה עד לסכום של 500 ₪ ₪ או שיעור הנזק בפועל הנמוך מבניהם לפי חשבונית עלות, כפי מצבו במועד המשלוח, ללא רווח גלום ובהתאם לחשבונית עלות שיציג הלקוח לחברה. ככל שלא תוצג חשבונית עלות לצ'יטה תעמוד הזכות לזכות את הלקוח בסך של 50% מחשבונית המכירה בגין אותו המשלוח.

4.4 למען הסר ספק, כל יתר תנאי האחריות כמפורט בסעיף 3 לעיל חלים על חלוקת המשלוחים למרכזי שירות.

4.5 תיאום המסירה בחברת צ'יטה מתבצע ע"י שליחת SMS לנמען, במידה ולנמען אין גישה לקבלת SMS הלקוח השולח אחראי לתיאום האספקה ע"י מעקב באתר החברה.

4.6 גודל ונפח חבילה מרבי לשליחה בשרות "מרכזי השירות" הינו עד 5 ק"ג' ועד 0.03 קוב' (מקביל לגודל קופסת נעליים סטנדרטית), עד גודל 30X30X30 ס"מ.

4.7 במידה וחבילה תחרוג מהמידות המצוינות בסעיף 4.5, החבילה תשודרג באופן אוטומט לחלוקה לבית הנמען ותחויב בתוספת של 25 ₪ או תוחזר לשולח.

5.0 תנאים כלליים נוספים:

 • דמי מנוי: אחזקת אתר החברה ומערכת הזמנת המשלוחים הטכנולוגית ותפעולה השוטף , תמיכה להזמנות באתר מוקד שירות טלפוני , ופרסום שוטף באתר החברה .
 • איסוף/מסירה יתבצע על בסיס הזמנות דרך אתר האינטרנט בלבד.
 • כל משלוחי המסירה באתר חייבים להיות מבורקדים ע"י הלקוח
 • ניתן לרכוש חבילת 1,600 מדבקות בעלות של 95 ש"ח כולל עלות המשלוח .
 • משלוחים יארזו ע"י הלקוח. יש להקפיד על אריזה ראויה.
 • אין לאגוד חבילות יחד על מנת ליצור חבילה אחת. על חבילה מאוגדת אין אחריות במקרה של אובדן חלק מהחבילה .
 • הפצה / איסוף של חבילות החורגות מהגודל / נפח / אורך שמוגדרות בדף המחירים שבהסכם עשויות להיות מחויבות בסך 100 ₪ לכל חבילה שתחרוג.
 • ציוד שביר יש להעביר באריזה המתאימה להובלה.
 • אין להעביר כסף מזומן, שוברי קניה, וחפצים יקרי ערך כגון: תכשיטים, חפצי אמנות וכדו'.
 • גוביינא מזומן: יועבר ללקוח פעם בחודש בהמחאה של חב' צ'יטה בעלות משלוח לפי המעודכן במחירון, אלא אם חתם הלקוח על הוראת קבע שאז יחול ההסדר המפורט להלן תחת פרק "תנאי התשלום".
 • חל איסור על הלקוח לבצע הזמנת איסוף ו/או מסירה של משלוח גוביינא – כסף מזומן, מעבר לתקרה הקבוע בחוק צמצום השימוש המזומן, התשע"ח – 2018 (להלן:" חוק הצמצום"). הלקוח יפצה ו/או ישלם ו/או ישפה את צ'יטה ו/או מי מטעמה בנסיבות בן יגרם לה ו/או יוטל עליה ו/או למי מטעמה נזק ו/או הוצאה ו/או קנס ו/או עיצום כספי בשל הפרת חוק הצמצום כאמור לעיל
 • ביטול גוביינא: החל מאיסוף המשלוח ביטול גוביינא יחויב בתוספת של 15 ₪.
 • איסוף מזומן: אין להקליד איסוף של כסף מזומן למעט משלוחי גוביינא (כמפורט בסעיף הגוביינא שבטבלת המחירים) .
 • במידה ויהיה כסף מוזמן באיסוף לא תהיה לצ'יטה כל אחריות בגין הכסף המזומן.
 • שינוי כתובת: החל מאיסוף המשלוח יחויב בתוספת של 25 ₪.
 • הגעת סרק: כשל במסירת החבילה בשל סיבה הקשורה ללקוח יחויב בתוספת 25 ₪.
 • סבלות: מסירת חבילה מעל 10 ק"ג מעל קומה 2 ללא מעלית יחויב בתוספת 25 ₪.
 • דמי טיפול : שינוי מחבילה רגילה לחבילה חריגה ו/או משטח כתוצאה מהקלדה לא נכונה של הלקוח באתר יחויב בדמי טיפול של 10 ש""ח בתוספת לשינוי מחיר המטען עצמו .
 • תיקון לפרטי: משלוח לאדם פרטי אשר יוקלד כ"יום עסקים" או "כפול יום עסקים" יחויב בתוספת עלות טיפול של 10 ש"ח בנוסף למחיר המשלוח .
 • שירות נציג מוצמד: שירות מענה מהיר במייל ע"י נציג קבוע . עלות שירות חודשית 1,000 ₪.
 • חובה לבקש אישור מיוחד והצעת מחיר פרטנית מנציג החברה לשלוח אלו: משלוחים חריגים / הפצות מיוחדות / פריקת משטחים או כל משלוח בעל צורך ו/או מאפיינים מיוחדים.
 • החברה רשאית לחייב את הלקוח בגין שירותים ו/או רכיבים ו/או להוסיף שירותים ו/או לבטל שירותים ובלבד שהודיעה ללקוח 30 יום מראש בכתב בחשבונית .
 • אי מתן תגובה בתוך 30 יום תחשב כהסכמה. ההודעה כאמור תצוין בחשבוניות אפריל ואוקטובר.
 • הלקוח רשאי להודיע לחברה על סיום ההתקשרות ביניהם ובלבד שניתנה הודעה בכתב 60 יום מראש. למען הסר ספק, במידה והלקוח לא ייתן הודעה כאמור במכתב רשום , יחויב במינימום החודשי לשלושת החודשים קדימה.
 • הזמנת משלוח, מעקב, וצפייה בפרוט החשבון יתבצעו באתר הבית www.chitadelivery.co.il
 • עליית מחירים תעודכן פעמיים בשנה ב- 01.04. ו -1.10 בכל שנה מדד + עד 10%.
 • המחיר אינו כולל מע"מ.
 • תנאי תשלום: שוטף+15 בהוראת קבע מבלי לגרוע באמור בהסכם זה.
 • מוסכם על הצדדים כי בנסיבות בהן יבוטל ו/או ישונה ע"י מזמין השירות אמצעי התשלום שניתן לצ'יטה בחתימת הסכם זה, (היינו: כרטיס אשראי ו/או הוראת קבע) תהא צ'יטה רשאית לגבות דמי גבייה חודשיים בסך 200 ₪ בכל חודש.
 • כל הגוביינות מזומן אותם תאסוף צ'יטה עבור הלקוח יועברו לחשבון הוראת הקבע עליו חתם הלקוח במעמד חתימת הסכם זה ו/או בסמוך לכך. בגין העברה זו ישלם הלקוח לצ'יטה סך של 21 ₪ אשר יתווספו לחשבונית החודשית.
 • במידה והלקוח לא יעמוד בתנאי הסכם זה לרבות בתנאי התשלום, תהיה לצ'יטה הזכות לסיים את ההתקשרות לאלתר, ו/או לחסום את גישתו להזמנת משלוחים חדשים ויתרת החוב של הלקוח תעמוד לפירעון מידי וכן תהיה לה הזכות לחייב את הלקוח במינימום החודשי לשלושת החודשים העוקבים . ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בהקשר זה. פיגור בתשלום יחויב בריבית חריגה הנהוגה בבנק לאומי לישראל.
 • לחברת צ'יטה שליחויות בע"מ תעמוד הזכות להפסיק את ההתקשרות מכל סיבה שהיא בהודעה בכתב 30 יום מראש
 • לחברת "צ'יטה שליחויות בע"מ " תעמוד זכות העיכבון על פי כל דין. מבלי לגרוע מהאמור במידה והלקוח לא יעמוד בתנאי התשלום ו/או תהיה לו יתרת חובה תהא צ'יטה רשאית לעכב בחצרה משלוחים של הלקוח. הלקוח מייפה את כוחה של צ'יטה ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר, ללא הזדקקות לפניה לביהמ"ש ו/או להוצל"פ למכור את המשלוחים המעוכבים כאמור ו/או חלק מהם ולהיפרע מתמורתם לכיסוי חובו של הלקוח כלפיה.
 • המזמין מתחייב לשלם לצ'יטה החל מחודש השני הקלנדרי להתקשרות ע"פ הסכם זה סך מינימום תשלום חודשי כנקוב וכמוסכם בהסכם זה, וזאת אף אם לא בוצעו עבורו משלוחים בסכום המינימום. יובהר כי היה ולא יבוצעו עבור המזמין כלל משלוחים בחודש מסוים, לא יחויב במינימום החודשי הנקוב והמוסכם בהסכם זה. אולם אם סיומה התפעולי של השליחות בוצע בחודש בו לא וזמנה כל שליחות יחויב הלקוח בסכום המינימום ע"פ הסכם זה .
 • ערעורים על החשבוניות יתקבלו עד 30 יום מיום הפקת החשבונית. לאחר מכן יחשב הדבר כהודאה בנכונותה.
 • חשבוניות: כחלק מתרומתנו לשמירה על איכות הסביבה החשבונית תשלח לדוא"ל בלבד. שליחת החשבונית בדואר כרוכה בתוספת דמי טיפול של 5 ₪.
 • "אזורים חריגים", אזורים ויישובים המופיעים בטבלת "יישובים חריגים" שבאתר צ'יטה, ולרבות: ישובי רמת הגולן וגבול הצפון/יישובי המגזר הערבי/יישובי בקעת הירדן/ישובים מעבר לקו הירוק(שטחים)/ישובי עוטף עזה/אילת/ים המלח וישובי הערבה.
 • המזמין בחתימתו על הסכם זה מתחייב כלפי צ'יטה שלא לצור קשר עסקי ו/או מסחרי ו/או אחר עם עובד ו/או קבלני צ'יטה במהלך תקופת ההסכם ולמשך תקופה של 6 חודשים לאחר סיום ההתקשרות עמה עוד מוסכם בין הצדדים כי במידה ומזמין השירות ו/או מי מטעמו יפעל בניגוד לאמור לעיל יפצה את צ'יטה וישלם לה כפיצוי מוסכם בסך של 75000 ₪, הפיצוי הינו פיצוי מוסכם ומוערך מראש בלא צורך בהוכחת כל נזק ע"י צ'יטה, ומזמין השירות ו/או מי מטעמו מוותר מראש על כל טענה כאילו הינו מופרז ו/או הינו ללא יחס סביר לתוצאה המסתברת של יצירת קשר עסקי ו/או מסחרי עם עובדי צ'יטה וקבלני המשנה מטעמה. אין בפיצוי המוסכם כאמור לעיל כדי לגרוע מזכות צ'יטה לתבוע נזק העולה על שיעור הפיצוי המוסכם.
 • על הוראות הסכם זה יחול הדין הישראלי ולבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים בישראל תהא הסמכות הבלעדית והייחודית לדון בכל סכסוך הנובע מהוראות הסכם זה.
 • הלקוח מאשר לקבל שירותי דיוור ישיר ו/או הצעות ו/או הטבות ו/או דברי פרסומת ו/או כל מידע אחר מטעם צ'יטה , אלא אם יודיע הלקוח אחרת בכתב לצ'יטה .
 • הלקוח מאשר כי ידוע לו שכל עוד לא אושרה בקשתו ע"י צ'יטה או כל עוד לא הוקם במערך ההזמנות של צ'יטה לא יהיה בעצם חתימתו על הצעה/הסכם זה כדי לחייב את צ'יטה בכל צורה או אופן.
 • הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי –  הרינו להודיעכם כי בהתאם לחוק שירות נתוני אשראי, חברת צ'יטה שליחויות בע"מ רשאית לבקש אודותיכם ולקבל חיווי מעת לעת בשאלה האם לתת לכם אשראי לשם התקשרות בעסקת אשראי. – לידיעתך, לשם קבלת החיווי, לשכת האשראי תגיש לבנק ישראל בקשה לקבלת נתוני האשראי לגביכם הכלולים במאגר, והכל בדרך שקבע הנגיד באישור הוועדה.
דילוג לתוכן